กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบังเอิญ อินทรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอภิชาต จันทร์เพ็ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์
นายปรีชา ออกกิจวัตร
นายธนากร กลิ่นมาลัย
นายภูมิชาย บุญมา
นางสาวศุภรัตน์ นวนคำ
นางสาวนฤมล มนตรี