กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวบังอร สิงห์โตทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวระพีพรรณ เพิ่มประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางปนัดดา นาคานุสนธิ์

 

นางณฐพร พรหมโม

 

นางกันตยา พรเตชทวีกุล

 

นางวิมลรัตน์ กองแดง

 

นางดาราวรรณ ทองใบ

 

นายพงศ์พิชิต เนตรปฐมพร

 

ว่าที่พันตรีกันณ์ ขับสนิท

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพิกา ตรงคมาลี

 

น.ส.พิมพ์ธีรา แย้มขยาย

 

นางสาวปิยะมาศ น้ำดอกไม้

 

นางสาวศศธร เรืองวิริยะชัย

 

นางสาวพจนา วงศ์ชนะภัยพาล

 

นางสาวธนิวรรณ แสงระยับ

 

นางสาวพัชรพร เจียมฉวี

 

นายสุริยา เขียนอักษร