กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิกร ชัยสงคราม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประกิต สวัสดิวิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางธนัทอร ศิววิบูลย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสมภพ รุ่งเรือง
นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์

 

นางสาวยุพเรศ กิ้มทอง

 

นางสาวธัญนันท์ มาลี