กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิกร ชัยสงคราม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประกิต สวัสดิวิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางธนัทอร ศิววิบูลย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสมภพ รุ่งเรือง
นางสาวสุปรียา  จินดาวงษ์

 

นางสาวนงนุช จันทรสุข

 

นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์

 

นายนัยฤทธิ์ มาลี