รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1070480358
รหัสโรงเรียน Smis 8 หลัก : 70012003
รหัส Obec 6 หลัก : 480358
ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Benjamarachutit Ratchaburi
โทรศัพท์ : 032-337302
โทรสาร : 032-337372, 032-321406

ตราประจำโรงเรียน : ตราอุณาโลมมีรัศมีโดยรอบ 19 แฉก อยู่เหนือรูปวงกลม ภายในวงกลมมีอักษรย่อ บ.ช. ขอบรอบนอกมีคติพจน์โรงเรียน ด้านล่างเป็นแถบโค้งภายในแถบโค้งมีชื่อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ธงประจำโรงเรียน : มี 2 สี ด้านบนเป็นสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ด้านล่างเป็นสีชมพู หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คติพจน์ : สัจจํเว อมตา วาจา ( วาจาจริง เป็นวาจาไม่ตาย )
คำขวัญ : คนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกทองกวาว

วิสัยทัศน์ : นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ :
1.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.ยกระดับการบริหารสสถานศึกษาสู่สังคมธรรมาภิบาล
4.เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1.ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะนักเรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนานักเรียนด้านความฉลาดทางอารมณ์ ปลูกฝังความฉลาดทางจริยธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต
3.เสริมสร้างศักยภาพครูให้เป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
4.เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาล
5.เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ระดับนานาชาติ
6.ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ

เอกลักษณ์ : สร้างคนดี รักศักดิ์ศรีความเป็นไทย ก้าวไกลวิชาการ

อัตลักษณ์ : เรียนดี มีวินัย ภูมิใจในสถาบัน