ทำเนียบผู้บริหาร

นายทองสุก รัตนครีพ
พ.ศ.2450-5 พ.ค. 2455

ขุนสันพุทธพิสิทธ์ (เฉย)
5 พ.ค. 2455 – 26 ก.พ. 2456

ขุนยุพานุสาสน์
(ตาด ดิสสะมาน)
27 ก.พ. 2456 – 21 ก.ค. 2467

ขุนวิจัยยรรยา
(วิฑู ดุลยานนท์)
26 ก.ค. 2467 -17 ธ.ค. 2468

ขุนวิชากรพิศาล
(โอ่ อรรณพเพ็ชร์)
18 ธ.ค.2468 – 9 ก.ย. 2477

นายก้าน สภานนท์
10 ก.ย. 2477 – 7 ก.ค. 2478

นายเสถียร ประโมจนีย์
8 ก.ค. 2478 – 27 ก.ค. 2481

นายสวัสดิ์ ภูมิรัตน์
28 ก.ค. 2481 – 16 พ.ค. 2484

นายสังข์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
17 พ.ค. 2484 – 11 พ.ค. 2487

นายผาด วัฒนพงษ์
16 พ.ค. 2487 – 30 ก.ย. 2507

นายบุญส่ง ทองประศรี
1 ต.ค. 2507 – 30 มิ.ย. 2518

นายอานนท์ นันทปรีชา
1 ก.ค. 2518 – 28 มิ.ย. 2522

นายเสรี ลาซโรจน์
29 มิ.ย. 2522 – 31 ต.ค. 2532

นายธนิต คำศรี
1 พ.ย. 2532 – 30 ก.ย. 2539

นายสัมพันธ์ บุญวานิช
14 พ.ย. 2539 – 30 ก.ย. 2541

นายเสน่ห์ บุญญะหงษ์
23 ธ.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2543

นายสุวิทย์ พ่วงลาภ
9 พ.ย. 2543 – 9 พ.ย. 2544

นายณรงค์ โพธิ์มี
14 พ.ค. 2544 – 30 ก.ย.2546

นายไพโรจน์ หนุนภักดี
5 พ.ย. 2546 – 30 ก.ย. 2551

นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์
1 พ.ย. 2551 – 30 ก.ย. 2553

นายอนันต์ บุญแต่ง
25 ม.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2555

นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์
15 พ.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2562

นายนิวัตร วงศ์วิลัย
1 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน