คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายไพโรจน์ หนุนภักดีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. พันเอกยงยุทธ เปลี่ยนแพผู้แทนผู้ปกครองกรรมการ
3. นายปรีชา กลิ่นหวลผู้แทนครูกรรมการ
4. นายสัจจา อนันตกูลผู้แทนองค์กรชุมชนกรรมการ
5. นายเอกชัย กลิ่นสุคนธ์ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรรมการ
6. นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ผู้แทนศิษย์เก่ากรรมการ
7. พระครูปิยธนาทร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
8. พระมงคลธรรมาภรณ์ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนากรรมการ
9. พ.อ.ถาวร ไชยเดือนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
10. พ.ต.อ.สุพัฒน์ เชยชิดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
11. ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
12. นายสมบูรณ์ ดำริผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13. นายเรืองชัย เนตรปฐมพรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14. ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ