สมาคมผู้ปกครองและครู

1. นายสมบูรณ์ ดำริห์นายกสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียน
2. นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์อุปนายก คนที่ 1
3. พันเอกยงยุทธ เปลี่ยนแพอุปนายก คนที่ 2
4. นายปรีชา กลิ่นหวลนายทะเบียน
5. นายมานพ ตนุเลิศผู้ช่วยนายทะเบียน
6. นายเศรษฐพงษ์ คุ้มภัยเหรัญญิก
7. นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นางยุพิน แก้วเลื่อนมาปฏิคม
9. นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวชประชาสัมพันธ์
10. นายวุฒิชัย บุญหล่ำผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางพัชรี เปล่งผิวโฆษก
12. นายสัญญา ถิรเขมกุลบันเทิง
13. นายพิสิทธิ์ รอบคอบผู้ช่วยบันเทิง
14. นายเนาวรัตน์ รณรงค์ผู้จัดการ
15. นางเอื้อมเดือน พวงมาลัยเลขานุการ
16. นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัยผู้ช่วยเลขานุการ