สมาคมศิษย์เก่าเบญจมฯ

1. นายแพทย์สมชาย เทพเจริญนิรันดร์นายกสมาคมศิษย์เก่า
2. พล.ต.ท.สุพัฒน์ เชยชิดอุปนายกสมาคม 1
3. พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์อุปนายกสมาคม 3
4. นายนิวัตร วงศ์วิลัยอุปนายกสมาคม 4
5. นายสัญญา ถิรเขมกุลนายทะเบียน
6. นายสุวิทย์ จินดาเจี่ยผู้ช่วยนายทะเบียน
7. นางชนิตา มัจฉริยกุลปฏิคม
8. นางสาวชูษร โฆษะบดีผู้ช่วยปฏิคม 1
9. นายพิษณุพงษ์ ศิวพราหมณ์ผู้ช่วยปฏิคม 2
10. นางมยุรี เมฆฉายเหรัญญิก
11.นางนริศรา อิสริยวัชรากรผู้ช่วยเหรัญญิก
12. นายคะนอง ทรัพย์ประเสริฐประชาสัมพันธ์
13.นายวิชัย เจริญศรีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1
14. นายศิริพงศ์ ชั้นสูงผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 2
15. นายชาติชาย ขณะฤกษ์บรรณารักษ์
16. นางพัชรี เปล่งผิวพิธีกร
17. นายยอดรัก โมราถบผู้ช่วยพิธีกร
18. นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยกเลขานุการ
19. นายณัฐกรณ์ เจียมวงษาผู้ช่วยเลขานุการ 1
20. นายศราวุฒิ วงศ์มณีประทีปผู้ช่วยเลขานุการ 2
21. นายธวัฒน์ โควินท์กรรมการ
22. นายสานิต ศิลาวรรณากรรมการ
23. นายณรงค์วิทย์ รักษ์ยงค์กรรมการ
24. นายทรงพล สิริรวมทรัพย์กรรมการ
25. นายทวนชัย ไข่แก้วกรรมการ
26. นายจิราวุฒิ แซ่ตั้งกรรมการ
27. นายเศรษฐพงศ์ คุ้มภัยกรรมการ
28. นายณัฐวัฒน์ ศรีสังวรณ์กรรมการ
29. พ.ต.อ.อาจิน บัวผันกรรมการ
30. นายสถิตย์ แก้วมณีกรรมการ
31. นายแพทย์ชวนนท์ อิ่มอาบกรรมการ
32. นายคชาชาญ พิณประภัศร์กรรมการ
33. นายนพพล ภู่แย้มกรรมการ