แนะแนว

นางสุกัญญา เสมอมาศ
หัวหน้างานแนะแนว
นางสาวเสาวณีย์ เก่งตรง
นางสาวมนัสวีร์ บูรณาพา
นางสาวสมฤทัย มันผึ้ง
นางสาวทศพร ทองมา
นายวีรยุทธ เจตพุก