แนะแนว

นางสาวเสาวณีย์ เก่งตรง
หัวหน้างานแนะแนว
นางสุกัญญา เสมอมาศ
นางกมลภัทร วัฒนาสุข
นางสาวมนัสวีร์ บูรณาพา
นางสาวสมฤทัย มันผึ้ง
นางสาวทศพร ทองมา
นายวีรยุทธ์ เจตพุก