กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ กันทะพะเยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอัญชลี ครุฑงาม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสมศักดิ์ เหลืองสุวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางชูศรี สุวรรณรัตน์
นางนิตยา ลิ้มติ้ว
นางวรรณงาม อนันตชินะ
นายวิรุธ ยังมีสุข
นางสาวจีระนันท์ ผันผาย
นายเอกชัย เทียนน้อย