กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณี อินทร์รจนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพเยาว์ บุญช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจงลักษณ์ จันทร์แพง
นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
นายสรรเพชญ ขุนนุช
นางสาวเกศินี เตือนอุดมศีล
นางสาวพิชามญช์ เหมือนจินดา
นางสาวดวงพร สาลีติด
นางสาวสุธาทิพย์ ญาติมาก
นางสาวศิริลักษณ์ หนองเส
นางสาวพัชรี จิตรสุทัศน์
นางสาวปานิศา กันสา
นางสาวจุฑามาศ พรมฟ้า
นางสาวศรีรัตน์ เวชตรียานนท์
นางสาวพิทยาภรณ์ สิรวณิชย์
นางสาวดวงนภา บุญทัน
นายสุรชัย จิตสงบ
นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุข
นายวัชรินทร์ บุญเอียด
นายปวิช ไชยยุทธ์
นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน
นางสาวภิรญา เสรียศภัทร
นางสาวกัลยา ภูทัตโต
นางสาวน้ำฝน แก้วโม่ง
นายธนธัญ ฝีมือสาร
นางสาวจันทรา ศิรินาวี
นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
นายพุทธิพงศ์ แตงหอม

“เทคโนโลยี”

นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล
รองหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางจินดาพร กลิ่นหวล
นางสาวกิจจชญา วรภักดี
นางเปรมฤทัย ราชนิธยากร
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่

 

นางสาวศิริพร จันทร์แป้น

 

นายจิณณพัต พันธ์ุยิ่งยก

 

นายเอกชัย เทียนน้อย