ผู้บริหารโรงเรียน

นายนิวัตร วงศ์วิลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

>> โทร:  065-892-9153 <<
Email: niwatwongwilai@gmail.com

นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

>> โทร : 086-471-5913 <<
Email: Kroo_kreaw@hotmail.com

นายธนกฤต พราหมน์นก
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

>> โทร : 086-471-5914 <<
Email : Thanakritben60@gmail.com

นายสาโรจน์ แก้วกอง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

>> โทร : 086-471-5912 <<
Email: sarotkaew@gmail.com

นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ