กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางบังเอิญ อินทรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายอภิชาต จันทร์เพ็ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกาญจนา บุญประเสริฐ
นางสาวอภิรดี วงษ์ทรัพย์
นางสมควร แผนคู้
นายธนากร กลิ่นมาลัย
นายปรีชา ออกกิจวัตร
นางสาวศุภรัตน์ นวนคำ