กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิมลรัตน์ กองแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางกันตยา พรเตชทวีกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวระพีพรรณ เพิ่มประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางปนัดดา นาคานุสนธิ์

 

นางชนิตา มัจฉริยกุล

 

นางณฐพร พรหมโม

 

นางสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย

 

นางดาราวรรณ ทองใบ

 

นายพงศ์พิชิต เนตรปฐมพร

 

ว่าที่พันตรีกันณ์ ขับสนิท

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพิกา ตรงคมาลี

 

น.ส.พิมพ์ธีรา แย้มขยาย

 

น.ส.บังอร สิงห์โตทอง

 

นางสาวปิยะมาศ น้ำดอกไม้

 

นางสาวศศธร เรืองวิริยะชัย

 

นางสาวพจนา วงศ์ชนะภัยพาล

 

นางสาวธนิวรรณ แสงระยับ

 

นางสาวพัชรพร เจียมฉวี

 

นายสุริยา เขียนอักษร

 

นายณัฐพล ทองอ่ำ