กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอังคณา บุญเจริญ
นายวิรัตน์ ศรีอาจ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวธันยชนก จิตร์วิวัฒน์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพัชรี พงศ์พิริยะสกุล
นางกุลวดี จันทร์สว่าง
นางกมลภัทร ตนุเลิศ
นางเอื้อมเดือน พวงมาลัย
นางรัชฎาวรรณ คูฮุด
นางสาวเสาวนี ลิขิตพงษ์วิทย์
นางวาสนา เกิดผล
นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย
นางสาวไพลิน พิงพิทยากุล
นางศรีรัตน์ แสนธรรมมา
นางนพรัตน์ น่าบัณฑิต
นางสาววิกานดา จำปาทอง
นางสาวฐิติวรดา เตชาภรณ์พงศ์
นางสาวเกศิณี รากผักแว่น
นางสาวนภาลัย เวชวงค์
นางสาวพรรณี วันกระจ่าง
นางสาววรานิตย์ อรุณมณี
นายจิรเดช กันเกตุ
นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่ง
นางสาวสนัญญา ยอดขำใบ