โครงการ “บ้านปันสุข”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และชมรมครูอาวุโสเบญจมฯ ได้ร่วมสมทบทุนสร้างบ้าน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และมอบเงินช่วยเหลือดำรงชีพ ในโครงการ “บ้านปันสุข” ให้กับครอบครัวนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ณ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ในการนี้ รองฯ ธนกฤต พราหมน์นก ผู้แทนผู้อำนวยการนิวัตร วงศ์วิลัย ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนจากน้ำใจคุณครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 25,700 บาท “เด็กสุข ครูก็สุขใจ”