โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีจัดการเรียนการสอนสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี